txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Dzieje szkoły w Kuninie - lata 1945 - 1992

Jesteś tu: Strona główna » O szkole » Dzieje szkoły w Kuninie - lata 1945 - 1992

Dzieje szkoły w Kuninie - lata 1945 - 1992

Po II wojnie światowej nastąpił w wielu krajach szybki rozwój szkolnictwa państwowego wszystkich szczebli. (przyp.1) Również Polska dokonała olbrzymich wysiłków organizacyjnych na polu oświatowym. Została odbudowana baza materialna szkolnictwa, przygotowano kadrę nauczycielską, na nowo zorganizowano system oświaty powszechnej, dostępnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży wiejskiej, opracowano nowe programy, podręczniki szkolne, podstawowe pomoce naukowe, jednakowe dla szkół miejskich i wiejskich. Zrównanie tych szkół uznano za warunek demokratyzacji i postępu. (przyp. 2)

We wrześniu 1945r Publiczna Szkoła Powszechna w Kuninie wznowiła swoją działalność. Prowadziła pełne, jednolite wykształcenie dla wszystkich dzieci do niej uczęszczających, w zakresie szkoły 7-klasowej. Do szkoły zgłaszało się wielu uczniów, niekiedy byli nimi dorośli ludzie. (przyp. 3) Stan budynku był dobry. Były okna, drzwi, piece i kuchnia. To nie była ruina. Nie było jednak stołów, ławek ani książek. Jedną książkę posiadał nauczyciel i ustnie przekazywał wiadomości swoim uczniom. (przyp. 4) W szkole pracowali: kierownik - p. Paradowska, nauczyciele - Irena Miłek, Ewelina Miłek. W 1947r. w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim wybudowano drwalnię, naprawiono dach szkoły, opatrzono okna w klasach i mieszkaniu. Rok później wykonano ogrodzenie szkolne - płot drewniany, kupiono 10 ławek i czterolampowe radio z dwoma głośnikami. Rozbudowano bibliotekę szkolną. (przyp. 5.)

 

W roku szkolnym 1948/1949 zgodnie z zaleceniami instrukcji „W sprawie obowiązku szkolnego i organizacji szkół powszechnych", (przyp. 6) w celu wyrównania opóźnień w nauce spowodowanych wojną i okupacją szkoła zorganizowała kurs dla analfabetów. (przyp. 7) W szkole pracowali: kierownik - Wacław Trzaska, nauczyciele - Franciszek Bałdyga, Regina Tomaszewska, Cecylia Napiórkowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole działała spółdzielnia, gdzie można było kupić materiały piśmienne, papier glansowany do wycinanek, ciastka. Istniało harcerstwo, PCK i SKO. W kwietniu 1949r. ukazała się wzmianka w prasie „Rolnik Polski" o uczniach z Kunina: „Dzieci z VII klasy Szkoły Powszechnej w Kuninie, powiat Ostrołęka, zalesiły 2 hektarowy obszar brzózkami i sosenkami w pobliskim lesie państwowym, zasługując sobie tą pracą na pochwałę." (przyp 8) Za zarobione pieniądze (8 tyś. zł.) dzieci wyjechały na czterodniową wycieczkę do Warszawy. Odwiedziły redakcję „Rolnika Polskiego", Łazienki, ogród zoologiczny i inne osobliwości odbudowującej się stolicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część pieniędzy z sadzenia drzewek została przeznaczona na zakup globusa do nauki geografii.

 

Od 1 kwietnia 1951r. wprowadzono do szkoły apele poranne, które były stosowane i przestrzegane, prowadzone według tygodniowego planu. Pod koniec roku szkolnego 1951/1952 wprowadzono egzamin ukończenia szkoły podstawowej w klasie VII obejmujący język polski, matematykę i naukę o Polsce i świecie współczesnym. (przyp. 9) W następnym roku oprócz egzaminu w klasie VII wprowadzono egzamin promocyjny w klasie VI, później egzaminy promocyjne objęły klasy IV i V. (przyp. 10) W szkole uczyło się 202 uczniów przydzielonych do siedmiu klas programowych.

 

Szczególną okazją do przybliżenia dzieciom i młodzieży ojczystych dziejów i osiągnięć Polski Ludowej miały być obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. „Gomułkowskie kierownictwo PZPR - pisze A. Albert - czyniło starania, by zająć społeczeństwo akcjami państwowo - twórczymi. 25 lutego 1958r. Sejm uchwalił zorganizowanie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, co było propagandową dywersją wobec programu Milenium Chrztu Polski ogłoszonego wcześniej przez Kościół. 28 kwietnia 1958r. Ogólnopolski Komitet FJN sprecyzował program obchodów  laickiego Tysiąclecia  i powtórzył hasło Gomułki o budowie tysiąca szkół  na Tysiąclecie." (przyp. 11) Każde dziecko w szkole w Kuninie na budowę szkół wpłaciło 10 zł. Szkoła brała udział w zbiórce  2% od przychodowości od miejscowej ludności. Rok szkolny 1958/1959 w tutejszej szkole rozpoczął się pod hasłem świeckości Szkoły Polskiej. Po remoncie nie zawieszono w salach lekcyjnych emblematów religijnych. Zamiast budowy nowej szkoły - przedstawiciele rodziców starą szkołę pokryli eternitem falistym, rozebrali piece kaflowe. Na ich miejscu pobudowali nowe w żelaznych ramach. Wykonali remont werandy, oszklili okna. Szkoła rozporządzała 3 salami w budynku własnym i 1 salą w budynku parafialnym. Komitet Rodzicielski przeszedł reorganizację z powodu zmiany obwodu szkolnego. (przyp. 12) „Obwód szkolny (rejon szkolny), z którego dzieci w wieku obowiązku szkolnego obowiązane są chodzić do danej szkoły; o podziale wsi (...) decydują organy administracji szkolnej, ustalając zarazem poziom organizacyjny szkoły i jej usytuowanie. W Polsce promień tego obwodu sięga 3-4 km., a jego powierzchnia do 50 km kwadratowych. Normy te ulegają zmianie w przypadku tworzenia szkół zbiorczych i dowożenia dzieci do szkoły. (przyp. 13) Z obwodu szkoły w Kuninie zostały oderwane Jurgi. Szkoła pozostała szkołą zbiorczą. W celach zarobkowych szkoła przedstawiła miejscowej ludności sztukę „Halapacz i Halapaczka". Występ był połączony z zabawą taneczną. Dochód przeznaczono na ogrodzenie szkoły. Pracę wykonali rodzice w ramach czynu społecznego. (przyp. 14)  Przy Szkole Podstawowej została zorganizowana Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której zgłosiło się 23 uczniów w wieku od 15 do 33 lat. Każdy uczeń musiał mieć ukończone 7 oddziałów szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się od 16:00 do 21:45, przy oświetleniu naftowym. Kierownik SP był kierownikiem SPR, a nauczyciele pracujący w SP pracowali w SPR. (przyp. 15)

 

W roku szkolnym 1961/1962 weszła w życie ustawa z dn. 15.07.1961r. „O rozwoju systemu oświaty i wychowania" (przyp.  16), dająca prawne podstawy reformy szkolnictwa podstawowego w kraju. Wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawową oraz obowiązek szkolny, który „trwa od początku roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 7 lat, i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, najdłużej jednak do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 17 lat". Ustawa stwierdza, że wszyscy obywatele mają prawo do nauki, że "oświata i wychowanie stanowią jedną z podstawowych dźwigni socjalistycznego rozwoju (...), ustala, że całokształt nauczania i wychowania w szkołach (...) ma charakter świecki. Wszelkie takie instytucje zakłada, prowadzi i utrzymuje państwo. Nauka w szkołach jest bezpłatna. Naczelnym organem państwowej administracji oświatowej jest Ministerstwo Oświaty i Wychowania".  (przyp. 17) Nauczanie religii zniesiono do punktów katechetycznych.

 

Rok szkolny 1963/64 został poprzedzony  konferencją kierowników całego powiatu ostrołęckiego zorganizowaną przez Inspektora Oświaty. Zasadniczym celem, który stanął przed szkołą było zerwanie z formalizmem w nauczaniu. Przygotowanie uczniów do życia poprzez pracę, wychowanie w duchu patriotyzmu i internacjonalizmu. (przyp. 18)

 

 

Zdjęcie z 1963/64 - uczniowie z klasy VII i nauczycielka Kominek Stanisława.

Zdjęcie z 1963/64 - uczniowie z klasy VII i nauczycielka Kominek Stanisława.

 

 

Do roku 1966 szkoła w Kuninie posiadała 7 oddziałów. W roku szkolnym 1966/1967 wprowadzono do szkoły klasę VIII. „Uczniowie kl. VIII winni ubiegać się do szkół takich, w których warunki fizyczne i umysłowe nie będą sprawiały im trudności. Nauczyciele, a szczególnie wychowawcy klas, powinni zwrócić uwagę na zainteresowania uczniów oraz na ich zdolności. W tym celu wskazane są wycieczki do szkół, a dla chętnych do szkół rolniczych - wycieczki do PGR-ów." (przyp. 19) Klasę VIII czekają egzaminy do szkół średnich. Egzamin pisemny obejmie język polski i matematykę. Egzamin ustny obowiązuje z języka polskiego, matematyki oraz w szkołach technicznych dochodzi egzamin z przedmiotu kierunkowego. Do szkół zasadniczych egzaminów nie ma. (przyp. 20)

 

Na wywiadówkach prowadzono pedagogizację rodziców. W 1967r. Komitet Rodzicielski zakupił dla szkoły telewizor. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 10 stycznia 1968r. omówiono sprawę udostępnienia telewizora miejscowej ludności. Nauczycielom wyznaczono dyżury w kolejnych dniach tygodnia od 17:00 do 19:30. (przyp. 21) Nauczyciele czynnie włączyli się w organizowanie budowy spółdzielni zdrowia, która miała powstać w Kuninie. (przyp. 22) Szkoła wzięła również udział  w porządkowaniu terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, którą oddano do użytku 22 lipca 1969r. Nauczycielom wyznaczono również dyżury w miejscach publicznych. (przyp. 23) W wakacje przeprowadzono kapitalny remont szkoły. Zmieniono dach i postawiono nowy ganek. Szkoła  ma kłopoty lokalowe. Tylko trzy klasy mieści się    w budynku właściwym, pozostałe w izbach wynajętych. (przyp. 24) Dzięki staraniom kierownika szkoły i Komitetu Rodzicielskiego został obmurowany Grób Żołnierzy Wojska Polskiego na miejscowym cmentarzu. Przewodniczący KR uczestniczył w zebraniach Rady Pedagogicznej. (przyp.25)

 

Szkoła powinna dawać młodzieży gruntowną wiedzę, rozbudować zainteresowania, wyrobić umiejętność samodzielnego uczenia się, stawiania i rozwiązywania problemów, dawać umiejętność działania praktycznego i zawodowego. Wpajać wartości ideologii socjalistycznej, patriotyzmu, internacjonalizmu, socjalistycznego stosunku do pracy  i mienia społecznego, a również wykształcić wrażliwość moralną, humanizm i poczucie dyscypliny społecznej. By to osiągnąć szkoła winna posiadać przygotowanych specjalistycznie i pedagogicznie ideowych nauczycieli, uzupełniających swą wiedzę, doskonalących umiejętności. (przyp. 26, 27) W ramach pracy zespołu wychowawczego, nauczyciele odwiedzali swoich wychowanków w domach w celu skontrolowania pracy domowej uczniów oraz zbadania ich warunków pracy. Interesowali się sposobem spędzania czasu wolnego uczniów. (przyp. 28) Wychowanek musi być przygotowany do tego, aby w społeczeństwie harmonijnie współżyć, społeczeństwo to własną aktywnością rozwijać oraz w nim realizować model szczęścia osobistego.

 

Doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół podstawowych zajmowały się ogniska metodyczne poszczególnych przedmiotów nauczania. Podczas spotkań z nauczycielami omawiano programy szkolne, organizowano kursy, wymieniano doświadczenia i udzielano pomocy w samokształceniu. Nauczycielstwo pogłębiało swoje wiadomości zawodowe na konferencjach rejonowych  i powiatowych. W październiku 1970r. w szkole w Kuninie odbyła się konferencja problemowa, na którą przybyło ok. 70 nauczycieli. Na konferencji był obecny pisarz z tego terenu - Henryk Syska oraz przedstawiciel ZNP. Część oficjalna odbyła się w remizie strażackiej, a nieoficjalna - obiad połączony z zabawą, tańcami i występami artystycznymi - w szkole. Przygotowaniem zajęli się nauczyciele szkoły z pomocą pań z Komitetu Rodzicielskiego. (przyp. 29) Od września 1973r. kładziono główny nacisk na dokształcanie nauczycieli posiadających średnie wykształcenie pedagogiczne. Dokształcanie nauczycieli po SN rozpoczęło się w 1974r. Dokształcanie nauczycieli obowiązywało kobiety do 35 lat, mężczyzn do 40 lat. (przyp.30)

 

W roku szkolnym 1970/1971 zlikwidowano klasy I-IV Szkoły Podstawowej w Dzbądzku. W następnym roku w związku ze zmniejszeniem stopnia organizacyjnego w SP w Michałowie  zlikwidowano klasy V-VIII. Uczniowie tych szkół przybyli do SP w Kuninie. (przyp. 31) Szkoła realizowała zarządzenia władz oświatowych, które odkreślały, aby wychowywać młodego człowieka w ideologii socjalizmu. Włączała się w obchody ogólnoświatowego święta klasy robotniczej - 1 Maja. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczyli w pochodach w miejscowości gminnej w Goworowie. W wychowaniu patriotycznym akcentowano umiłowanie swego kraju. Rokrocznie szkoła brała udział w Święcie Zmarłych, kiedy to czczono pamięć poległych żołnierzy w walce z okupantem hitlerowskim. Obchodzono uroczystości państwowe - Dzień Wojska Polskiego, kolejne rocznice Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. (przyp. 32)

 

Nauczyciele i uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kuninie w roku szkolnym 1971/72.

Nauczyciele i uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kuninie w roku szkolnym 1971/72.

 

W roku szkolnym 1973/1974 dokonano nowej organizacji sieci placówek szkolnych. Szkoła w Kuninie podlegała pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Goworowie. Weszło w życie rozporządzenie w sprawie oceniania ze sprawowania. Na tę ocenę składała się kultura osobista, stosunek do nauki oraz stosunek do pracy społecznej. Rok szkolny podzielono na dwa okresy oraz przedłużono obowiązek szkolny do lat 18. (przyp. 32) W związku z tym nauczyciele prowadzili rozmowy z młodzieżą nie uczącą się, która nie przekroczyła tej granicy wieku, celem werbowania do szkół zawodowych. (przyp. 33) Sprawa powszechności nauczania na terenie była dobra. Wszystkie osoby spełniały obowiązek szkolny. Dyrektor szkoły prowadził zeszyt absolwentów i na bieżąco interesował się ich nauką.

 

Od września 1973r. budynek własny szkoły powiększył się o dwie izby lekcyjne i pokój nauczycielski. Z budynku wyprowadził się dyrektor szkoły - E. Świętochowski z rodziną. Wynajęte pozostały 2 sale. W jednej uczyły się klasy I-II, a w drugiej mieściła się biblioteka. Zostały połączone przedmioty artystyczne we wszystkich klasach, a klasy III i IV miały połączone wszystkie przedmioty. W poniedziałki o godz. 7:45 odbywały się apele szkolne, na których omawiano różne sprawy wychowawcze i dydaktyczne, śpiewno pieśni. W związku z nowym programem nauczania czworo nauczycieli skierowano na dokształcanie początkowe. Dla rodziców ustalono dzień otwarty w pierwszy poniedziałek miesiąca od 13:00 do 14:30. W tym dniu rodzice mogli uczestniczyć jako obserwatorzy w procesie lekcyjnym. Przy budynku szkoły założono nową bramę, zrobiono chodnik i trawniki. Uczniowie klas V-VIII zaopiekowali się przystankami autobusowymi w imię hasła: „Każdy przystanek PKS pod opieką młodzieży szkolnej" (przyp. 34)

 

W 1975r. nastąpił nowy podział administracyjny Polski. Były powiat ostrołęcki został województwem. W Ostrołęce powstał Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty i Wychowania. Na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych analizowano wysunięte tezy VII Zjazdu PZPR oraz zapoznano młodzież z projektem ustaw o zmianie Konstytucji PRL. (przyp. 35)

 

Uczestnicy wycieczki do Warszawy w roku szkolnym 1974/75.

 

Uczestnicy wycieczki do Warszawy w roku szkolnym 1974/75.

 

 

 

W roku szkolnym 1977/1978 zlikwidowano filię w Michałowie. Dzieci zaczęły uczęszczać do szkoły w Kuninie.

 

1 września 1978r. klasa I rozpoczęła realizację nowego programu szkoły 10 - letniej. „Reforma ta ma być kompleksowa(...), jej najistotniejszymi celami są: wprowadzenie powszechnego wykształcenia średniego, nowoczesnego przygotowania do zawodu, aktywnego powiązania szkoły ze społeczeństwem (...). Podstawowym ogniwem w nowym systemie edukacji staje się 10 - letnia powszechna, bezpłatna i obowiązkowa szkoła średnia. Spełnianie obowiązku szkolnego zostaje poprzedzone co najmniej rocznym pobytem dziecka w ognisku przedszkolnym, którego zadaniem będzie korygowanie braków i wspomaganie umysłowego i fizycznego rozwoju dziecka, niezbędnego do osiągnięcia dojrzałości szkolnej." (przyp. 37) „Szkolnictwo powszechne pozostawało pod kuratelą merytoryczną, organizacyjną i pedagogiczną ministerstwa i kuratoriów." (przyp. 38) Wdrażanie „dziesięciolatki" miało trwać 10 lat. „Aby wdrożyć ten system należy wprowadzić wiele zmian. Zwiększyć dyscyplinę pracy, zwrócić uwagę na czas prowadzonych lekcji, realizację kodeksu ucznia i tradycje narodowe. Ułożyć plan wychowania przez pracę fizyczną. Rozszerzyć pracę Komitetu Rodzicielskiego, 100% dzieci sześcioletnich objąć ogniskami przedszkolnymi. W szkole odczuwało się brak fachowych sił do nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego." (przyp. 39)

 

Uczniowie klasy I, którzy rozpoczęli naukę w 10-cio letniej szkole podstawowej.

Uczniowie klasy I, którzy rozpoczęli naukę w 10-cio letniej szkole podstawowej.

 

13 grudnia 1981 roku Rada Ministrów wprowadziła w Polsce stan wojenny i utworzyła Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Minister Oświaty i Wychowania od 14 XII1981r do 3 I 1982r wprowadził ferie zimowe. (przyp. 40) Wprowadzenie stanu nie zmieniło pracy szkoły w Kuninie. Szkoła pracowała bez zakłóceń. W ramach odnowy wprowadzono zmiany w programach nauczania historii  i języka polskiego.

 

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 1981/82. Od lewej stoją: Jolanta Płodziszewska, Wanda Plata, Teresa Świętochowska, Edward Świętochowski, Elżbieta Kwiecińska, Halina Mierzejewska, Krystyna Jakubowska.

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 1981/82. Od lewej stoją: Jolanta Płodziszewska, Wanda Plata, Teresa Świętochowska, Edward Świętochowski, Elżbieta Kwiecińska, Halina Mierzejewska, Krystyna Jakubowska

 

 

Rok 1981/1982 był rokiem, w którym zaprzestano wdrażać 10-latkę. Uczniowie uczyli się pięć dni w tygodniu. (przyp. 41) W wolne soboty mieli zorganizowane zajęcia rekreacyjne i wypoczynkowe, prowadzone przez nauczycieli dyżurnych.

 

W następnym roku szkolnym wprowadzono do ceremoniału szkolnego uroczystość pożegnania absolwentów szkoły. (przyp. 42) Od 1984r przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wyrażali swoją opinię na temat zachowania uczniów w szkole. (przyp. 43)  Lekcje religii wprowadził dekretem do szkół Minister Edukacji we wrześniu 1990 roku. Zasady prawne uregulowała Ustawa Oświatowa z 1991 roku. Stosunek do religii i form jej upowszechniania jest silnie uzależniony od charakterystyk społecznych. Religia do szkół państwowych wprowadzona została obligatoryjnie, szkoły niepubliczne miały wolny wybór. Z możliwości wyboru szkoły te skorzystały gremialnie, wprowadzając lekcje religii. (przyp. 44) W szkole w Kuninie nauczanie religii odbywało się w wymiarze 2 godz. tygodniowo w poszczególnych klasach, umieszczono ją w planie lekcyjnym. Ocena z religii nie miała wpływu na promocję ucznia. Uczniowie na początku  otrzymywali oddzielne świadectwa opatrzone pieczęcią szkoły, później jedno świadectwo z wpisaną religią wraz z innymi przedmiotami. Katechizację prowadził ksiądz proboszcz miejscowej parafii oraz katecheta (osoba, która otrzymała skierowanie od biskupa). Osoby te wchodziły w skład Rady Pedagogicznej, miały obowiązek wypełniania dziennika oraz organizowania spotkań z rodzicami. 100% rodziców złożyło  oświadczenia wyrażające zgodę na uczęszczanie dziecka na lekcje religii. (przyp. 45)

 

Z dniem 1 czerwca 1991r. w celach oszczędnościowych uległy likwidacji zajęcia pozalekcyjne oraz po dwie jednostki lekcyjne w każdej klasie. Od 1 września 1991r. zmniejszono tygodniowy plan nauczania w związku z redukcją kolejnych dwóch godzin w każdej klasie. Nauczyciele w Kuninie jednogłośnie postanowili  nie ograniczać przedmiotów i prowadzili zajęcia społecznie, każdy nauczyciel po dwie godziny tygodniowo. Ministerstwo wprowadziło zakaz realizacji zastępstw płatnych, zawiesiło w całości zajęcia pozalekcyjne, zakazało podziału uczniów na grupy , nakazało zrezygnować z zatrudnienia nauczycieli -emerytów, wstrzymało udzielanie urlopów płatnych, nakazało łączenie oddziałów szkolnych. (przyp. 46) Pogorszeniu uległa kondycja materialna oświaty. Ograniczano zatrudnienie nauczycieli, pozbawiano ich realnych możliwości  korzystania z poradnictwa, doradztwa metodycznego. Ogólny stan oświaty szkolnej przedstawiał się bardzo niekorzystnie. Oferta edukacyjna stała się uboższa. (przyp. 47) W roku szkolnym 1991-1992 wprowadzono nowy regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin zawierał nowe zasady  i kryteria oceniania w skali 1-6 oraz wprowadzał ocenę opisową za I semestr w klasie pierwszej. (przyp. 48) W 1991r. przejęto do szkolnej biblioteki księgozbiór z biblioteki wiejskiej. (przyp. 49)

 

W latach 90-tych rodzice wykonali wiele prac na rzecz szkoły. Każdego roku malowali sale lekcyjne w budynku właściwym i wynajętym, naprawiali sprzęt szkolny, wykonali bramki do gry w piłkę, wieszaki, szafki na obuwie. Uczestniczyli w życiu szkoły. Brali udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, uczestniczyli w zebraniach i wycieczkach szkolnych. Wpłacali dobrowolne składki na rzecz szkoły, finansowali nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz upominki z okazji konkursów i zawodów. (przyp. 50)

 

 

 

 

 


 

1 T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Warszawa 1994, s.88

2 Pedagogika - Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1985, s. 687

3 Wypowiedź p. C. Napiórkowskiej

4 Wypowiedź p. C. Napiórkowskiej

5 Kronika szkoły, cz. II

6 Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty, 1945, Nr 2, poz. 62

7 Kronika szkoły, cz. II

8 Rolnik Polski Nr 50(241) z dn. 30 IV 1949r., Archiwum Szkoły

9 Kronika szkoły, cz. II

10 tamże

11 A. Albert, Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn 1989, cz. IV, ss. 759-760

12 Kronika szkoły, cz. III

13 [w:] W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 207

14 Kronika szkoły, cz. III

15 tamże

16 Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty 1961r., Nr 32, poz. 160

17 Pedagogika - podręcznik dla kandydatów na nauczycieli pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1985, s. 673

18 Kronika szkoły, cz. III

19 Księga protokołów Rady Pedagogicznej z dn. 4 IV 1967r.

20 tamże

21 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 10 I 1968r.

22 Kronika szkoły, cz. III

23 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 31 III 1969r.

24 Kronika szkoły, cz. III

25 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 20  VI 1972r.

26 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 7 XI 1971r.

27 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 9 XI 1973r.

28 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 15 IV 1971r.

29 Kronika szkoły, cz. III

30 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 16 V 1973r.

31 Kronika szkoły, cz. III

32 tamże

33 Kronika szkoły, cz. III

34 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 16 V 1973r.

35 Protokół z posiedzenia Rady pedagogicznej z dn. 9 X 1973r.

36 Kronika szkoły, cz. III

37 Pedagogika - podręcznik dla kandydatów na nauczycieli pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1985, s. 694-695

38 T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Warszawa 1994, s. 91

39 Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 20 VIII 1977r.

40 Kronika szkoły, cz. III

41 Kronika szkoły, cz. III

42 Protokół nr 10 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 6 VI 1983r.

43 Protokół nr 11 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 11 VI 1985r.

44 M. Zahorska- Bugaj, Religia w szkole [w:] Kwartalnik Pedagogiczny nr 1-2 , Warszawa 1994, s. 93

45 Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 31 VIII 1990r.

46 Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 3 VI 1991r.

47 T. Lewowicki, op. cit. s. 136-137.

48 Protokół nr 9 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 30 VIII 1991r.

49 Protokół nr 8 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dn. 21 VI 1991r.

50 Kronika szkoły, cz. III